psav zdjęcie główneNowelizacja, którą prezydent podpisał 29 sierpnia, „ma na celu podjęcie dalszych działań prowadzących do uszczelnienia sytemu podatkowego, poprzez wprowadzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności” – czytamy w piątkowej informacji KPRP.
Nowe przepisy zakładają też uproszczenie systemu stawek VAT oraz wprowadza zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników i nową instytucję prawa podatkowego – „wiążącą informację stawkową” (WIS).
„Mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie obowiązkowy przy regulowaniu należności z faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz, gdy faktura ta obejmie swym zakresem towary i usługi szczególnie podatne na oszustwa podatkowe, wskazane w dodanym załączniku nr 15 do przedmiotowej ustawy” – napisano.
Dodano, że wyłączone z obowiązku stosowania MPP będą należności wynikające z faktur „dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie”.
Ustawa wprowadza, jak wyjaśniono, wymóg zamieszczania na fakturze informacji o stosowanym mechanizmie podzielonej płatności. „Oznaczenie to będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana będzie przelewem bankowym” – czytamy. Obowiązek zamieszczania informacji ma dotyczyć wyłącznie faktur dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – dodano.
Podkreślono, że ustawa modyfikuje „instytucję solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy”. „Odpowiedzialnością tą objęte będą dostawy towarów wymienione w dodanym do ustawy załączniku nr 15, do których nie zastosowano mechanizmu podzielonej płatności” – wyjaśniono.
Zmiany dotyczące stawek VAT polegają na wprowadzeniu nowej, uproszczonej matrycy stawek VAT – wskazano. „Ustawa zakłada ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki” – czytamy.
Obniżono stawki podatku VAT, m.in. dla owoców tropikalnych i cytrusowych, każdego rodzaju pieczywa oraz ciastek, żywności dla niemowląt i małych dzieci, czy też wszelkiego rodzaju książek, z 8 proc. do 5 proc. Natomiast stawka podatkowa dla gazet, czasopism i dzienników, a także e-prasy wynosić będzie 8 proc., a nie jak dotychczas 23 proc.
„W związku z ujednoliceniem opodatkowania całych grup towarowych, jak również generalnego obniżania stawek podatku dla produktów niezbędnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka, podwyższone zostały stawki podatku dla niektórych towarów” – wskazano.
W systemie ryczałtowym dla rolników wprowadzono zmiany polegające na rozszerzeniu definicji produktów rolnych. W zakres tej definicji wchodzić będą wszystkie towary pochodzące z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r., z wyjątkiem: „art. 6 i art. 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 7 lit. g oraz pkt 8 w zakresie art. 42c, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.” – podano. >>> Czytaj też: Startuje program „Mój prąd”. Już można pobierać druki o dofinansowanie